Štatút - oceňovanie Dobrovoľník roka 2013

OZ C.A.R.D.O. – Národné dobrovoľnícke centrum

Článok 1

1. Oficiálny názov ocenenia je Dobrovoľník roka 2013. Skrátený názov ocenenia je Dobrovoľník roka uvedený spolu s rokom, za ktorý sú jednotlivé ceny udeľované.

2.  Vyhlasovateľom a organizátorom ocenenia je občianske združenie C.A.R.D.O., národné dobrovoľnícke centrum (ďalej len „organizátor“).

3. „Dobrovoľník roka 2013“ je ocenenie na celoslovenskej úrovni, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a k rozvoju dobrovoľníctva na Slovensku. Ide o ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov i kolektívov) za dobrovoľnícku činnosť vykonávanú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy a vzdelávania a pod. Ocenenie môže byť udelené aj za výnimočný projekt alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých. Ocenenie sa udeľuje dobrovoľníkom/dobrovoľníčkam za viac ako 6 mesačnú nepretržitú dobrovoľníčku činnosť.

4. Ocenenie sa udeľuje v nasledovných jedenástich kategóriách:

1. Dobrovoľník v zahraničí

2. Zahraničný dobrovoľník na Slovensku

3. Dobrovoľník v humanitárnej pomoci

4. Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc (viac ako 6 mesiacov)

5. Dobrovoľník v sociálnej a zdravotnej oblasti

6. Dobrovoľník v oblasti práce s deťmi a mládežou

7. Dobrovoľník v oblasti životného prostredia

8. Dobrovoľník v oblasti vzdelávania

9. Firemný dobrovoľník roka

10. Obec/mesto priateľské k dobrovoľníctvu

11. Dobrovoľnícky projekt roka

5. Ocenenie udeľuje C.A.R.D.O. v mesiaci december, pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov. V deň vyhlásenia ocenenia organizátor zverejní na webovej stránke www.dobrovolnictvo.sk všetky relevantné informácie, vrátane vyhlásenia kategórií ocenenia za rok 2013, spôsob, rozsah a formu zasielania nominácií, lehotu, v akom je možné nominácie organizátorovi zasielať, príp. ďalšie organizačné záležitosti týkajúce sa procesu nominácií alebo ocenenia.

6. Každé ocenenie je udelené len jednému kandidátovi v rámci svojej kategórie. Hodnotiaca komisia má právo rozhodnúť, že neudelí ktorúkoľvek z ocenení, ak ani jedna z doručených nominácií v danej kategórii nespĺňa kritériá stanovené pre danú kategóriu.

7. Návrhy na udelenie ceny sa podávajú písomne, elektronickou formou. Návrhy na udelenie ocenenia môže zaslať akákoľvek právnická osoba, fyzická osoba alebo skupina fyzických osôb. Dobrovoľnícka činnosť musí byť vykonávaná na území Slovenskej republiky, v prípade nominácie v kategórii Slovenský dobrovoľník v zahraničí musí mať organizácia, ktorá dobrovoľníka vyslala, sídlo na území Slovenskej republiky.

8. Navrhovateľ môže nominovať fyzickú osobu alebo skupinu resp. projekt a písomnú nomináciu vo forme vyplneného dotazníka zaslať na email: ocenovanie@dobrovolnictvo.sk. Organizátor ocenenia zašle navrhovateľovi e-mailom potvrdenie o prijatí a zaradení nominácie do hodnotiaceho procesu. V prípade, že do 2 pracovných dní nedostane navrhovateľ odpoveď s potvrdením o prijatí nominácie, musí ihneď kontaktovať organizátora. Inak je nominácia považovaná za nedoručenú. Do hodnotiaceho procesu sú zaradené len nominácie spĺňajúce základné požiadavky uvedené v nominačnom hárku a doručené do termínu uzávierky. 

9. Uzávierka prijímania nominácii je 28. októbra 2013.

Článok 2

1. Poradným orgánom pre posudzovanie návrhov na udelenie ocenenia je Hodnotiaca komisia (ďalej len „komisia”).

2. Členstvo v komisii je čestné a nezastupiteľné. Komisiu tvorí 7 členov. Hodnotiaca komisia má svojho predsedu. Túto čestnú funkciu zastáva jeden z členov komisie.

3. Komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň traja vymenovaní členovia.

4. Komisia prerokúva len tie návrhy, ktoré obsahujú všetky náležitosti, na základe ktorých sa môže nominácia posudzovať.

5. Komisia si môže vyžiadať ďalšie posudky, stanoviská a vyjadrenia pre posúdenie návrhu.

6. Komisia sa uznáša o návrhu na udelenie ocenenia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov komisie.

7. Za organizačné a administratívne zabezpečenie činnosti komisie zodpovedá C.A.R.D.O. a dbá o to, aby návrhy na udelenie ocenenia obsahovali všetky potrebné náležitosti k ich posudzovaniu.

8. Z rokovania komisie sa vyhotovuje zápisnica. C.A.R.D.O. uchováva a vedie prehľad o udelených oceneniach a podaných návrhoch.

Článok 3

1. Udelenie ocenenia sa osvedčuje symbolickou cenou „Srdce na dlani“ a certifikátom, ktorý obsahuje meno a priezvisko oceneného jednotlivca , názov ocenenia, dátum a dôvod jej udelenia. Odovzdanie ocenenia sa uskutoční 19. decembra 2013 na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí.

2. Udelenie ocenenia sa zverejňuje prostredníctvom tlačových a elektronických médií.

Článok 4

Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 30. septembra 2013.

V Bratislave 30. 09. 2013

Stránku prevádzkuje
www.Cardo.Eu
Najbližšie akcie Všetky
Cal Arrow Left September Cal Arrow Right
2021
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Novinky e-mailom
Partneri