Vyhlásenie platforiem MNO k zachovaniu 2%

22.11.2012  |   Novinky, Dobrovoľníctvo

Nechceme viac, neberte nám, čo máme

Vyhlásenie slovenských platforiem mimovládnych neziskových organizácií k zachovaniu objemu financií, ktorý je poukazovaný právnickými osobami prostredníctvom 2% z daní z príjmov.

Žiadame Ministerstvo financií SR o zastavenie ďalšieho znižovania podielu poukázanej časti dane z príjmov právnických osôb do roku 2016. Zníženie podielu dane spolu s rapídnym poklesom ziskov spoločností v dôsledku hospodárskej krízy by spôsobilo drastické zníženie zdrojov, ktoré mimovládnym neziskovým organizáciám plynú z tohto mechanizmu na aktivity vo verejnom priestore.

Sme si vedomí toho, že sa aj my, mimovládne neziskové organizácie, musíme podieľať na ekonomickej rekonštrukcii našej spoločnosti. Preto nechceme viac.

Aby sme však mohli plniť naše poslanie, nemôžeme si dnes dovoliť stratiť zdroje, ktoré máme.

Nechceme viac

Mechanizmus poukazovania dvojpercentného podielu zo zaplatenej dane fyzickými a právnickými osobami je jedným z najtransparentnejších a technicky najlepšie fungujúcich mechanizmov podpory aktivít vo verejnom záujme.

Tento mechanizmus je navyše aj spravodlivý voči spoločnosti, nakoľko presne kopíruje jej ekonomické úspechy. Nepredstavuje jednu dohodou stanovenú sumu, ale presne zodpovedá v čase sa meniacemu ekonomickému stavu spoločnosti.

Neberte nám, čo máme

V roku 2009 sme neboli kategoricky proti zmenám v zákone o daniach z príjmov, ktoré znižujú poukázaný podiel, v závislosti od výšky vlastného daru právnickej osoby. Naše dôvody boli racionálne a platia aj dnes. Nechceme sa stať závislými od jedného zdroja príjmov. Chceme byť motivovaní vymýšľať a do života uvádzať nové mechanizmy, chceme mechanizmus poukazovania 2% z daní využiť aj na podporu vlastného darcovstva.

Doterajší pokles poukazovanej sumy však doposiaľ nebol nahradený vznikom iných podporných mechanizmov tvorby zdrojov pre aktívnych občanov. Princíp spolupodieľania sa na tomto zdroji vlastnými darmi právnických osôb dnes motivuje iba 10 percent z nich. Ale hlavne je sprevádzaný ekonomickou krízou neobvyklých rozmerov. Preto je výška príjmov od právnických osôb už dnes len polovicou z príjmov, ktoré sme dosahovali v čase, keď návrh na znižovanie vznikol.

Platná legislatíva stanovuje zníženie podielu dane už na budúci rok. Pre aktívnych občanov pôsobiacich vo verejnom priestore bude toto zníženie tak výrazné a pre poukazovateľov boriacich sa s krízou tak demotivujúce, že môže znamenať nenahraditeľný výpadok financií, znamenajúci výpadok verejnoprospešných aktivít.

Preto žiadame vládu nie o navýšenie prostriedkov pre mimovládne neziskové organizácie, ale na tri roky o zastavenie znižovania podielu poukázanej časti z príjmov daní právnických osôb, a tým spomalenie poklesu sumy, ktorá z tohto mechanizmu mimovládnym neziskovým organizáciám na aktivity vo verejnom priestore plynie.

Chceme pracovať tak, ako doteraz. Aktivovať nezamestnaných a umožniť im objaviť svoj potenciál. Vychovávať k dobrovoľníctvu a darcovstvu. Liečiť chorých. Integrovať dlhodobo hendikepovaných. Pomáhať v chudobe. Chrániť prírodné prostredie. Realizovať programy záchrany a programy starostlivosti o ohrozené druhy rastlín, živočíchov a ich biotopov. Vytvárať funkčnú sieť chránených území. Realizovať starostlivosť o hendikepované chránené živočíchy. Participovať na tvorbe a modifikácii legislatívnych predpisov. Pomáhať seniorom. Učiť deti na základných školách. Tvoriť. Podporovať práva osôb hľadajúcich svoju rodovú či sexuálnu identitu. Ochraňovať kultúrne a historické pamiatky. Kontrolovať toky verejných financií. Podporovať samostatný život ľudí s postihnutím. Chrániť pred závislosťami a pomáhať ich prekonávať. Pomáhať menšinám. Chrániť občianske práva. Slúžiť nevidiacim, nepočujúcim či inak postihnutým spoluobčanom. Posilňovať práva žien zo znevýhodnených skupín a podporovať ich aktivity. Pomáhať zmierňovať dopad nevyliečiteľnej choroby postihnutému, ale aj jeho rodine a priateľom. Recyklovať odpady. Znižovať energetickú náročnosť našej spoločnosti. Prinášať inovačné pedagogické mechanizmy na stredné a vysoké školy. Chrániť vodu pred znečisťovaním. Propagovať zdravé potraviny, bez škodlivých chemikálií. Podporovať rozvoj cyklo-turistiky, ale aj cyklo-dopravy v mestách. Podporovať udržateľný rozvoj vidieka a sebestačnosť poľnohospodárskej produkcie na Slovensku. Presadzovať znižovanie hlučnosti v obytných zónach našich miest a obcí a odstraňovanie čiernych skládok z krajiny. Žiadať a monitorovať využívanie verejných a EÚ financií vo verejnom záujme. Vytvárať podmienky pre život ohrozených druhov živočíchov a ochranu vzácnych biotopov na Slovensku. Chrániť čistotu ovzdušia a rozvoj alternatívnych zdrojov energie. Integrovať starostlivosť o deti s vývojovou poruchou od narodenia. Ošetrovať a opatrovať ľudí odkázaných na pomoc. Vychovávať opustené deti. Chrániť deti pred týraním a zneužívaním. Pomáhať neúplným rodinám. Podporovať rodičov detí so zdravotným postihnutím. Rozvíjať fyzický a duševný potenciál zanedbávaných. Pomáhať v chudobe. Podporovať tých, ktorí chcú niečo dokázať. Presadzovať právo žien na rovnaké zaobchádzanie. Debariérizovať prostredie. Variť polievky pre bezdomovcov. Chrániť závislých pred nákazou - zas a znovu ich kontaktovať. Vysvetľovať, presviedčať, zapájať. Podporovať aktívny život seniorov. Vytvárať priestor pre ich zapájanie do života komunity. Aktivizovať mladých do dobrovoľníctva a pripravovať ich tak na pracovný trh. Kontrolovať tých, ktorí sú pri moci. Propagovať dobré príklady. Obhajovať ľudské práva. Čistiť krajinu a odstraňovať nelegálne skládky odpadu. Skrášľovať svoje okolie v mestách aj na dedinách. Učiť ľudí šetriť energiou. Pomáhať udržiavať náučné chodníky a turistické trasy. Starať sa o zelené plochy a parky. Zachraňovať opustené zvieratá. Sprevádzať zomierajúcich. Pomáhať pri ochrane práv matiek, detí a rodín. Zriaďovať materské a rodinné centrá a vytvárať tým podporujúce podmienky pre materstvo v najvyššom záujme dieťaťa, matky a rodiny. Vzdelávať, napomáhať k aktívnemu občianstvu, dobrovoľníctvu a rozvíjať život v komunite a k vzájomnej pomoci. Zachovávať kultúrne a historické dedičstvo, zvyky, tradície pre budúce generácie cez vzdelávanie detí. Podporovať rozvoj súčasnej živej kultúry a umenia. Napomáhať zvyšovaniu kvality života na vidieku. Snažiť sa spomaľovať vyľudňovanie vidieka. Zvýšiť informovanosť občanov o diskriminácií. Zviditeľňovať príklady dobrej praxe z radov vidieckych žien a zviditeľňovať politiky podporujúce rodovú rovnosť. Znížiť účinky diskriminácie formou aktívnej pomoci bezplatnou poradenskou činnosťou. Zainteresovať štát, aby vytvoril systém podpory rodiny tak, aby fungujúca rodina bola prioritou politiky štátu, tento systém opatrení preniesť na lokálnu úroveň - podpora rodiny je predsa v programovom vyhlásení vlády. Vytvoriť systém pomáhajúci učiteľom pri komunikácii a riešení konkrétnych situácií v súvislosti s problémovými rodinami. Zaviesť na školách do vzťahov etiku, naučiť deti empatii, posilniť vzťah RODIČ A DIEŤA. Prostredníctvom médií pozitívne ovplyvňovať verejnosť k uvedomeniu si, že rodina je základný ekonomický nástroj prosperity štátu. Generovať diskusie na aktuálne spoločenské témy a hľadať možnosti riešenia problémov. Chrániť, obhajovať a presadzovať práva menšín. Podporovať menšiny v zachovaní, posilnení a rozvíjaní ich identity. Realizovať výskumy. Vzdelávať deti, mladých ľudí aj dospelých. Informovať spoločnosť. Budovať a posilniť miestne komunity. Riešiť konflikty. Poskytovať bezplatné právne poradenstvo na to odkázaným. Podporovať mimoriadne talentované deti a mládež.

 • Helena Woleková, Vladislav Matej, platforma SocioForum

 • Alžbeta Mračková, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

 • Lucia Faltinová, Fórum donorov

 • Branislav Mamojka, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím

 • Katarína Dekánková, Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR

 • Soňa Holíková, Únia materských centier

 • Nora Beňáková, Platforma mimovládnych rozvojových organizácií

 • Juraj Hipš, Špirála - sieť environmentálne-výchovných organizácií

 • Ondrej Gallo, Rada mládeže Slovenska

 • Mária Behanovská, Vidiecky parlament na Slovensku

 • Braňo Jelenčík, Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu, člen Rady vlády pre MVO

 • Myrtil Nagy, Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku

 • Dana Rušinová, Koalícia pre deti, nezávislé zoskupenie detských organizácií

 • Eva Lysičanová, Slovenska humanitná rada

 • Zuzana Magurová, Ženská loby Slovenska

 • Renáta Kubáleková, SENIOR PARK, n.o.

 • Jozef Bučko - Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n.o.

 • Božena Bušová, Empatia n.o.

 • Natália Kokošková, Rehabilitačné stredisko CLAUDIANUM

 • Hana Jajcayová, DSS Andreas n.o.

 • G. Korimová, Chránené bývanie a chránené dielne OZ CHRABYD

 • Pavel Hrica, Nadácia Pontis

 • Juraj Smatana, Klub Strážov

 • Lesanka Blažencová, Združenie Slatinka

 • Elena Pätoprstá, Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa

 • Peter Medveď, Nadácia Ekopolis

 • Miroslav Demko, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

 • Lucia Deutschova, Ochrana dravcov na Slovensku

 • Richard Medal, Centrum enironmentálnych aktivít

 • Dana Rušinová, Nadácia detí Slovenska

 • Viera Bottcher, Slovensko-český ženský fond

 • Pavol Široký, O. z. Za matku Zem

 • Daniel Lešinský, O. z. Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy

 • Marcel Zajac, člen Rady vlády pre MVO

 • Laura Dittel, členka Rady vlády pre MVO

 • Martina Barancová Paulíková, dobrovoľníčka v environmentálnom hnutí

 • Boris Maderic

 • Juraj Rizman, environmentalista, člen Rady vlády pre MVO

  Zdroj: Centrum pre filantropiu


Stránku prevádzkuje
www.Cardo.Eu
Najbližšie akcie Všetky
Cal Arrow Left September Cal Arrow Right
2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Novinky e-mailom
Partneri