KRAJSKÝ OKRÚHLY STÔL V PREŠOVE

29.11.2012  |   Novinky, Dobrovoľníctvo, Podujatia

V poradí druhý krajský okrúhly stôl na tému dobrovoľníctvo v súčasnom spoločenskom a pracovnom kontexte sa uskutočnil 28. novembra 2012 v Prešove. Stretnutia organizovaného občianskym združením C.A.R.D.O. v spolupráci s Radou mládeže Prešovského kraja sa zúčastnili zástupcovia viacerých Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) a neziskového sektora.

Okrúhly stôl je jednou z úvodných aktivít dvojročného projektu Rozvoj zručností prostredníctvom dobrovoľníctva, ich hodnotenie a využitie ako cesta k zamestnanosti. Okrem o.z. C.A.R.D.O. sú do partnerstva zapojené dobrovoľnícke organizácie z Česka, Rumunska, Slovinska, Nemecka, Veľkej Británie a Malty. Hlavným cieľom projektu je zdôrazniť význam dobrovoľníctva ako prostriedku rozvoja zručností a pracovných možností, zvýšiť povedomie zamestnávateľov o hodnote dobrovoľníctva a podporiť zamestnateľnosť dobrovoľníkov. Európsky pas zručností, ktorý bude výstupom projektu, bude dokladom s medzinárodnou platnosťou o vykonávaní formálneho dobrovoľníctva a o nadobudnutých zručnostiach a vedomostiach (predpoklad: metodológia vyhodnocovania zručností a vedomostí a znalosť tejto metodológie zo strany organizácií)

Projekt bol finančne podporený v rámci európskeho grantového Programu celoživotného vzdelávania Grundtvig – Učiace sa partnerstvá.

Tretí sektor zastupovali predstavitelia C.A.R.D.O., Rady mládeže Prešovského kraja, Prešovského dobrovoľníckeho centra, Karpatskej nadácie, OZ Barlička, OZ Sapio a OZ Walden. Aktívnymi diskutujúcimi boli aj zástupcovia Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) z Kežmarku, Popradu, Prešova a Starej Ľubovne.

Diskusia ukázala, že pôsobnosť ÚPSVaR je prepojená na aktivity tretieho sektora najmä v súvislosti s aktivačnou činnosťou formou dobrovoľníckej služby. Zástupcovia ÚPSVaR si však uvedomujú, že aktivačná činnosť formou dobrovoľníctva však nie je dobrovoľníctvom tak, ako ho definuje Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Viacerí vnímajú aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby ako nástroj profesionalizácie dobrovoľníctva a vypustenie § 52a ako ohrozenie dobrovoľníckej činnosti.

Okrem aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby sa diskutujúci venovali aj dobrovoľníctvu v jeho pravom význame slova. Zástupkyne OZ Barlička sa podelili so svojimi skúsenosťami s dobrovoľníkmi, vrátane zahraničných dobrovoľníkov. Prax ukázala , že pôsobenie dobrovoľníkov v organizácii prispieva k obojstranným benefitom: nové podnety pre organizáciu a dynamika aktivít, a získavanie zručností a kompetencií. Mnohí z pôvodných dobrovoľníkov či ľudí zamestnaných na aktivačnú činnosť, resp. vykonávajúci absolventskú prax sa v organizácii zamestnali. Dobrovoľníctvo tiež môže pomôcť ľuďom zistiť, aké schopnosti majú, a či sú vhodnými kandidátmi na určité pracovné pozície a pod.

Dobrovoľníci nemôžu a nemali by nahradzovať prácu profesionálnych pracovníkov, ale môžu im pomôcť, napr. novými nápadmi.

Ani dlhoroční pracovníci ÚPSVaR sa však až na jednu výnimku nestretli s tým, že by uchádzači o zamestnanie prezentovali a dokladovali svoje dobrovoľnícke aktivity.

Medzi diskutujúcimi panuje zhoda v tom, že v zahraničí zamestnávatelia kladú v oveľa väčšej miere dôraz na mimopracovné aktivity a aktivity vykonávané mimo procesu formálneho vzdelávania.

Dobrovoľníctvo je v zahraničí súčasťou sociálneho statusu.

Zároveň je však potrebné prepájať sféru dobrovoľníctva a zamestnanosti opatrne, aby sa neuškodilo samotnej myšlienke dobrovoľníctva. Aktivity v tejto oblasti treba realizovať tak, aby sa dobrovoľnícka činnosť nestala predmetom špekulácií na úkor pracovnej činnosti.

Podobne ako pri krajskom okrúhlom stole v Handlovej, aj ten v Prešove potvrdil, že záujem zamestnávateľov o uvedenú problematiku je zatiaľ minimálny. Jedným z návrhov, ktorý sa viaceré neziskové organizácie už snažia realizovať je, aby si zamestnávatelia a úradníci sami odskúšali dobrovoľníctvo. Osobná skúsenosť by tak mohla prispieť k väčšej angažovanosti týchto strategických partnerov nielen do dialógu, ale aj legislatívnych a praktických zmien. Práve úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vystupujú ako dôveryhodní partneri pre zamestnávateľov a mohli by ich aktívne oslovovať v mene spolupráce s neziskovým sektorom.

Stretnutie bolo ukončené informovanie prítomných o pripravovaných oceňovaniach dobrovoľníkov, ktoré každoročne prispievajú k zviditeľňovaniu a propagácii dobrovoľníctva.

Nezabudnite!

4.12. 2012 „Slávnostné oceňovanie dobrovoľníkov/dobrovoľníčok za rok 2012“, Bratislava

5.12. 2012 „Krajské srdce na dlani“, Prešov

 Zdroj: C.A.R.D.O.

image001

Stránku prevádzkuje
www.Cardo.Eu
Najbližšie akcie Všetky
Cal Arrow Left September Cal Arrow Right
2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Novinky e-mailom
Partneri