Dôležitíé pojmy

13.02.2012  |   Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo je slobodne zvolená činnosť dobrovoľníka v prospech iných vykonávaná bez nároku na odmenu.

Vo všeobecnosti dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou je človek (latinsky voluntarius = ochotný, naklonený), ktorý dáva zo svojho osobného času, energie, vedomostí a schopností v prospech činnosti, za ktorú nedostane finančnú odmenu, no získava osobnostný a profesionálny rast, dobrý pocit, niekedy nové priateľstvá a životné skúsenosti.

Dobrovoľnícke organizácie sú organizácie, ktoré sa zaoberajú organizáciou dobrovoľníckej činnosti a dobrovoľnícka práca je pridanou hodnotou ich verejnoprospešných prác. Dobrovoľnícke organizácie sa zaoberajú rôznymi oblasťami dobrovoľníctva, podľa cieľových skupín je to napr. sociálna, kultúrna, ekologická oblasť a pod, podľa regiónu realizujú dobrovoľnícke programy na lokálnej, regionálnej, národnej, medzinárodnej úrovni a podľa dĺžky dobrovoľníckej činnosti môže ísť o jednorazovú, pravidelnú dlhodobú alebo občasnú, resp. nepravidelnú spoluprácu. Na základe svojej cieľovej skupiny a oblasti práce potom vytvárajú podmienky a pravidlá pre prácu s dobrovoľníkmi, teda dobrovoľníkov organizujú alebo manažujú.

V súvislosti s dobrovoľníctvom sa často stretávame aj s  pojmami dobrovoľnícky sektor a dobrovoľnícka organizácia, ako určitý druh neziskovej organizácie. Tieto slovné spojenia v podstate vyjadrujú jeden zo základných znakov tretieho sektora a neziskových organizácií, a to že „majú dobrovoľnícky charakter, t.j. spravidla sa v nich prejavuje určitý stupeň dobrovoľníckej účasti“.

Manažment dobrovoľníkov je proces riadenia dobrovoľníkov v organizácii. Má svoju základnú štruktúru. Vlastná práca s dobrovoľníkmi zahŕňa ich získavanie, výber, výcvik, supervíziu, hodnotenie, motiváciu a ukončenie činnosti s dobrovoľníkmi. Manažment dobrovoľníkov zahŕňa i problematiku zmluvných vzťahov, práv a povinností oboch strán a nakoniec aj administratívu a v mnohých prípadoch aj fundraising.  

Supervízia je komunikácia medzi dobrovoľníkmi so supervízorom v takom bezpečnom prostredí, v ktorom dobrovoľníci môžu slobodne konzultovať svoje pocity, strach, omyly, pochybnosti prameniace z vykonávania ich činnosti. Supervíziou chránime ako dobrovoľníka, tak aj klienta pred nevhodným správaním a činnosťou dobrovoľníka.

Koordinátor dobrovoľníkov je kľúčová postava dobrovoľníckeho manažmentu. Koordinuje dobrovoľníkov od prípravy dobrovoľníckeho programu, cez nábor a výber dobrovoľníkov, zapojenie do ich činnosti, školenie, supervíziu, motiváciu, hodnotenie, oceňovanie a ukončenie práce s dobrovoľníkmi. Vedie potrebnú administratívu – zazmluvňuje vzťahy s dobrovoľníkmi, zabezpečuje poistenie dobrovoľníkov, udržiava a aktualizuje databázu dobrovoľníkov. Spolupracuje s médiami,  s miestnou samosprávou a  udržuje kontakt s miestnym dobrovoľníckym centrom.  

Základným poslaním Dobrovoľnícke centrum je propagácia a podpora myšlienky dobrovoľníctva v spoločnosti a spolupráca so mimovládnymi organizáciami v regióne s cieľom zapojiť čo najväčší počet ľudí do dobrovoľníctva, resp. do riešenia problému v komunite. Medzi základné aktivity centra v regióne patrí spolupráca s médiami, obcami, samosprávami a štátnymi orgánmi, vzdelávanie dobrovoľníckych organizácií v manažmente dobrovoľníkov, výskumy o stave dobrovoľníctva v regióne, spolupráca s regionálnymi partnermi,  medzinárodná spolupráca a servis pre potenciálnych dobrovoľníkov a dobrovoľnícke organizácie, resp. hľadanie a nasmerovanie dobrovoľníkov do konkrétnych dobrovoľníckych organizácií v regióne.

Fundraising je získavanie finančných zdrojov a prostriedkov na činnosť organizácie.

Za nadradený pojem k pojmu dobrovoľníctvo možno považovať pojem filantropia. Filantropia sa veľmi často používa ako označenie pre modernejšiu formu darcovstva, ktoré sa snaží riešiť problémy spoločnosti podporou vzdelávania, inovácií a rozvojom schopností ľudí, aby si boli schopní pomôcť sami. Filantropia predstavuje tzv. rozvojový typ dávania, vychádzajúci z princípu svojpomoci, kým charita označuje skôr pomoc tým, ktorí sú v núdzi a bolesti.

Altruizmus je protikladom egoizmu. Vyjadruje „mravný princíp, ktorý spočíva v nezištnej službe iným ľuďom a v ochote obetovať pre ich dobro vlastné záujmy. Pojem altruizmus sa vzťahuje len na konanie jednotlivcov, nie inštitúcií alebo organizácií.

Dobročinnosť predstavuje „všeobecný pojem označujúci rôzne aktivity motivované láskou k blížnemu a snahou pomôcť človeku, ľudstvu, svetu“. Jeho podstatu tvoria darcovstvo (vecné dary, peňažné dary) a dobrovoľníctvo (môže byť vnímané tiež ako darovanie napr. času, energie, a pod.). Charita a filantropia predstavujú dve rôzne formy, respektíve podoby dobročinnosti.

Charita je tradičnejšie pomenovanie altruistického správania jednotlivcov alebo inštitúcií zameraného na pomoc ľuďom v núdzi s cieľom zmierňovať okamžité utrpenie, prípadne biedu ľudí.

Stránku prevádzkuje
www.Cardo.Eu
Najbližšie akcie Všetky
Cal Arrow Left December Cal Arrow Right
2021
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Novinky e-mailom
Partneri