Dôležitíé pojmy

13.02.2012  |   Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo je slobodne zvolená činnosť dobrovoľníka v prospech iných vykonávaná bez nároku na odmenu.

Vo všeobecnosti dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou je človek (latinsky voluntarius = ochotný, naklonený), ktorý dáva zo svojho osobného času, energie, vedomostí a schopností v prospech činnosti, za ktorú nedostane finančnú odmenu, no získava osobnostný a profesionálny rast, dobrý pocit, niekedy nové priateľstvá a životné skúsenosti.

Dobrovoľnícke organizácie sú organizácie, ktoré sa zaoberajú organizáciou dobrovoľníckej činnosti a dobrovoľnícka práca je pridanou hodnotou ich verejnoprospešných prác. Dobrovoľnícke organizácie sa zaoberajú rôznymi oblasťami dobrovoľníctva, podľa cieľových skupín je to napr. sociálna, kultúrna, ekologická oblasť a pod, podľa regiónu realizujú dobrovoľnícke programy na lokálnej, regionálnej, národnej, medzinárodnej úrovni a podľa dĺžky dobrovoľníckej činnosti môže ísť o jednorazovú, pravidelnú dlhodobú alebo občasnú, resp. nepravidelnú spoluprácu. Na základe svojej cieľovej skupiny a oblasti práce potom vytvárajú podmienky a pravidlá pre prácu s dobrovoľníkmi, teda dobrovoľníkov organizujú alebo manažujú.

V súvislosti s dobrovoľníctvom sa často stretávame aj s  pojmami dobrovoľnícky sektor a dobrovoľnícka organizácia, ako určitý druh neziskovej organizácie. Tieto slovné spojenia v podstate vyjadrujú jeden zo základných znakov tretieho sektora a neziskových organizácií, a to že „majú dobrovoľnícky charakter, t.j. spravidla sa v nich prejavuje určitý stupeň dobrovoľníckej účasti“.

Manažment dobrovoľníkov je proces riadenia dobrovoľníkov v organizácii. Má svoju základnú štruktúru. Vlastná práca s dobrovoľníkmi zahŕňa ich získavanie, výber, výcvik, supervíziu, hodnotenie, motiváciu a ukončenie činnosti s dobrovoľníkmi. Manažment dobrovoľníkov zahŕňa i problematiku zmluvných vzťahov, práv a povinností oboch strán a nakoniec aj administratívu a v mnohých prípadoch aj fundraising.  

Supervízia je komunikácia medzi dobrovoľníkmi so supervízorom v takom bezpečnom prostredí, v ktorom dobrovoľníci môžu slobodne konzultovať svoje pocity, strach, omyly, pochybnosti prameniace z vykonávania ich činnosti. Supervíziou chránime ako dobrovoľníka, tak aj klienta pred nevhodným správaním a činnosťou dobrovoľníka.

Koordinátor dobrovoľníkov je kľúčová postava dobrovoľníckeho manažmentu. Koordinuje dobrovoľníkov od prípravy dobrovoľníckeho programu, cez nábor a výber dobrovoľníkov, zapojenie do ich činnosti, školenie, supervíziu, motiváciu, hodnotenie, oceňovanie a ukončenie práce s dobrovoľníkmi. Vedie potrebnú administratívu – zazmluvňuje vzťahy s dobrovoľníkmi, zabezpečuje poistenie dobrovoľníkov, udržiava a aktualizuje databázu dobrovoľníkov. Spolupracuje s médiami,  s miestnou samosprávou a  udržuje kontakt s miestnym dobrovoľníckym centrom.  

Základným poslaním Dobrovoľnícke centrum je propagácia a podpora myšlienky dobrovoľníctva v spoločnosti a spolupráca so mimovládnymi organizáciami v regióne s cieľom zapojiť čo najväčší počet ľudí do dobrovoľníctva, resp. do riešenia problému v komunite. Medzi základné aktivity centra v regióne patrí spolupráca s médiami, obcami, samosprávami a štátnymi orgánmi, vzdelávanie dobrovoľníckych organizácií v manažmente dobrovoľníkov, výskumy o stave dobrovoľníctva v regióne, spolupráca s regionálnymi partnermi,  medzinárodná spolupráca a servis pre potenciálnych dobrovoľníkov a dobrovoľnícke organizácie, resp. hľadanie a nasmerovanie dobrovoľníkov do konkrétnych dobrovoľníckych organizácií v regióne.

Fundraising je získavanie finančných zdrojov a prostriedkov na činnosť organizácie.

Za nadradený pojem k pojmu dobrovoľníctvo možno považovať pojem filantropia. Filantropia sa veľmi často používa ako označenie pre modernejšiu formu darcovstva, ktoré sa snaží riešiť problémy spoločnosti podporou vzdelávania, inovácií a rozvojom schopností ľudí, aby si boli schopní pomôcť sami. Filantropia predstavuje tzv. rozvojový typ dávania, vychádzajúci z princípu svojpomoci, kým charita označuje skôr pomoc tým, ktorí sú v núdzi a bolesti.

Altruizmus je protikladom egoizmu. Vyjadruje „mravný princíp, ktorý spočíva v nezištnej službe iným ľuďom a v ochote obetovať pre ich dobro vlastné záujmy. Pojem altruizmus sa vzťahuje len na konanie jednotlivcov, nie inštitúcií alebo organizácií.

Dobročinnosť predstavuje „všeobecný pojem označujúci rôzne aktivity motivované láskou k blížnemu a snahou pomôcť človeku, ľudstvu, svetu“. Jeho podstatu tvoria darcovstvo (vecné dary, peňažné dary) a dobrovoľníctvo (môže byť vnímané tiež ako darovanie napr. času, energie, a pod.). Charita a filantropia predstavujú dve rôzne formy, respektíve podoby dobročinnosti.

Charita je tradičnejšie pomenovanie altruistického správania jednotlivcov alebo inštitúcií zameraného na pomoc ľuďom v núdzi s cieľom zmierňovať okamžité utrpenie, prípadne biedu ľudí.

Stránku prevádzkuje
www.Cardo.Eu
Najbližšie akcie Všetky
Cal Arrow Left August Cal Arrow Right
2021
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Novinky e-mailom
Partneri