Výskumy a publikácie

13.02.2012  |   Novinky

V tejto časti webovej stránky nájdete zaujímavé výskumy, štúdie, analýzy a príspevky zamerané na oblasť dobrovoľníctva.

2012

2011

2010

 • Štúdiu o dobrovoľníctve v EU, ktorú vydala Európska komisia, nájdete tu.

2009

 • Národná správa o stave spolupráce medzi univerzitami a dobrovoľníckym sektorom na Slovensku, ktorú v roku 2009 pripravilo C.A.R.D.O. v rámci projektu Value.
 • Občianske združenie INEX Slovakia zrealizovalo Predvýskum a Výskum na tému "Postoje k dobrovoľníctvu u mladých ľudí - dobrovoľníkov na Medzinárodných táboroch dobrovoľníckej práce.
 • Európske dobrovoľnícke centrum v Bruseli (CEV) vydalo dokument s názvom "Volunteering in Slovakia - Facts and Figures Report". Text pripravila Katarína Nikodemová, ktorá bola v CEV na trojmesačnej stáži. Správa vyšla v januári 2009 v anglickom jazyku a nájdete tu
 • Analýza dobrovoľníctva na Slovensku - práca tímu autorov: Eduard Marček, Alžbeta Brozmanová Gregorová a Alžbeta Mračková

2008

 • 10. - 13. septembra 2008 sa v Bratislave konala konferencia s názvom Európske dobrovoľnícke fórum. Cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor pre diskusiu expertov v oblasti dobrovoľníctva a identifikovať súčasné a budúce trendy v tejto oblasti. Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia detských a mládežníckych organizácií, právni experti, tvorcovia politiky a zástupcovia iných relevantných inštitúcií. Počas konferencie bol vytvorený manifest, ktorý poukazuje na najdôležitejšie výstupy, odporúčania a požiadavky mladých Európanov v oblasti Európskej politiky zameranej na oblasť dobrovoľníctva. Viac informácií o konferencii nájdete tu. Na konferencii sa aktívne zúčastnilo aj C.A.R.D.O. Náš príspevok nájdete tu.
 • Uznesenie Európskeho parlamentu (Výboru pre regionálny rozvoj) o prinose dobrovoľnickej prace pre hospodársku a sociálnu súdržnosť
 • Knižka "Dobrovoľníctvo a právna úprava", ktorú vydala Nadácia otvorenej spoločnosti je už online na webe, môžete si ju stiahnuť na: http://www.partnerstva.sk/buxus/generate_page.php?page_id=847
 • 10 rokov dobrovoľníctva na Slovensku - príspevok C.A.R.D.O. na konferencii o dobrovoľníctve, ktorá sa konala v Kroměříži v dňoch 5. - 6. mája 2008

2007

2006

 • Stanovisko EHSV - "Dobrovoľná činnosť, jej úloha v európskej spoločnosti a jej vplyv" - Stanovisko EHSV

2005

 • Dobrovoľníci – prípadové štúdie – táto publikácia autorov L.Marošiovej a J. Majchráka sa zameriava na analýzu dobrovoľníctva z pohľadu dobrovoľníkov, manažérov dobrovoľníkov, a tých, ktorí z dobrovoľníckej činnosti profitujú. Publikácia prostredníctvom šiestich prípadových štúdií „grassroot“ organizácií poskytuje bližší pohľad na ľudí aktívnych v oblasti dobrovoľníctva, na formy dobrovoľníckych aktivít. Publikáciu je dostupná tu.
 • Štúdia o dobrovoľníctve, jeho systéme na Slovensku a v niektorých vybraných krajinách Európskej únie, Kanady a jeho integrácia do rozvojovej a humanitárnej pomoci vypracovaná Ekumenickou radou cirkví na Slovensku pre Platformu mimovládnych rozvojových organizácií, ktorej cieľom je oboznámenie sa s dobrovoľníctvom a jeho systémom na Slovensku a v krajinách Európskej únie, pripravenie správy o najlepších praktikách a skúsenostiach a zároveň oboznámenie sa so systémom vysielania dobrovoľníkov do krajín tretieho sveta a zozbierať informácie o integrácii dobrovoľníctva do systému rozvojovej a humanitárnej pomoci a organizáciach zabezpečujúcich túto činnosť. Štúdia je dostupná tu.

2002

 • Dobrovoľníctvo v meste Banská Bystrica - zborník z odborného seminára, ktorý sa konal 18.10 2002 v Banskej Bystrici. Publikácia sa venuje konkrétnym formám dobrovoľníckym aktivitám realizovaným v meste Banská Bystrica, ale aj úlohe a poslaniu Centra dobrovoľníctva pri rozvoji dobrovoľníctva. O publikácii sa môžete informovať tu.Archív noviniek:

január 2011, február 2011, marec 2011, apríl 2011, máj 2011, jún 2011, júl 2011, august 2011, september 2011, október 2011, november/december 2011, december 2011

január 2010, február 2010, marec 2010, apríl 2010, máj 2010, jún 2010, leto 2010, september 2010, október 2010, november 2010, december 2010


Publikácie, webové stránky a vysokoškolské práce na tému dobrovoľníctva a súvisiace témy:

 • Diplomová práca Jany Ugróczy (2010) s názvom Motivácia dobrovoľníkov v manažmente neziskových organizácií.

 • Možnosti využitia dobrovoľníckeho potenciálu sociálnymi organizáciami - diplomová práca Zuzany Tureničovej z Katedry sociálnej práce Univerzity Komenského v Bratislave z roku 2006. - Možnosti využitia dobrovoľníckeho potenciálu sociálnymi organizáciami

 • Dobrovoľnícka práca seniorov v sociálnych službách z aspektu andragogiky - ide o dizertačnú prácu PaedDr. Tatiany Matulayovej, PhD. z Filozofickej fakulty UK v Bratislave z roku 2003, v ktorej okrem definovania základných pojmov možno nájsť pohľad na dobrovoľníctvo ako andragogickú tému, pričom sa táto práca špeciálne venuje dobrovoľníctvu seniorov v sociálnych službách. Práca je dostupná na stiahnutie tu.

 • Bussard A., Marček E., Markuš M., Bunčák M., Mazurkiewicz P.: Spoločensky zodpovedné podnikanie na Slovensku. Bratislava, Nadácia Integra, 2006.

 • Bútora, M. - Bútorová Z., Mimovládne organizácie a dobrovoľníctvo na Slovensku očami verejnej mienky I. Edícia Tretí sektor a dobrovoľníctvo 1/1996. Bratislava, SPACE, 1996.

 • Bútora M. - Fialová Z.: Neziskový sektor a dobrovoľníctvo na Slovensku, Bratislava, SAIA-SCTS -FOCUS 1995

 • Demeš P.: Mimovládne organizácie a dobrovoľníctvo. In: Kollár M., Mesežnikov G.: Slovensko 2002 - Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky, 2002.

 • Dudeková G., Dobrovoľné združovanie na Slovensku v minulosti, Bratislava, SPACE, 1998.

 • Filadelfiová J., Dluhá M., Marček E., Košičiarová S., Poznávanie tretieho sektora na Slovensku, Bratislava, SPACE, 2004.

 • Gregorová A.: Manažment dobrovoľníckej práce v organizáciách. Banská Bystrica, Centrum dobrovoľníctva, o.z., 2002.

 • Iuventa: Národná správa o implementovaní spoločných cieľov pre dobrovoľnícke aktivity mladých ľudí v Slovenskej republike, Európska komisia, 2006. Bratislava, Iuventa, 2006.

 • Kadlecová J., Vajdová K.: Mimovládne neziskové organizácie a dobrovoľníctvo. In: Kollár M., Mesežnikov G.: Slovensko 2003, Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky, 2003.

 • Králiková N.: Ja nie som dobrovoľník! Ja to robím len tak! Bratislava, Iuventa, 2006. Marček E.: Financovanie neziskového sektora na Slovensku po roku 1989. Bratislava, Panet pre Inštitút pre verejné otázky, 2004.

 • McCurley S., Lynch R.: Manažment dobrovoľníkov – Ako zmobilizovať všetky zdroje komunity. Bratislava, SAIA-SCTS, 2000.

 • Mydlíková E. a kolektív: Dobrovoľníctvo na Slovensku alebo “Čo si počať s dobrovoľníkom”. Bratislava, Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, 2002.

 • Nadácia Pontis: Firemné dobrovoľníctvo – Sprievodca úspešným projektom. Bratislava, Nadácia Pontis, 2006.

 • Rada mládeže Slovenska: Zborník - Konferencia / Mladí ľudia a dobrovoľníctvo na miestnej a regionálnej úrovni. Bratislava, Rada mládeže Slovenska, 2005.

 • Strečanský B., Bútora M., Vajdová K., Szatmáry Z., Bútorová Z., Kubánová M., Woleková H.: Mimovládne neziskové organizácie a dobrovoľníctvo. In: Bútora M., Kollár M., Mesežnikov G.: Slovensko 2005, Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava. Inštitút pre verejné otázky, 2006

 • Tošner J., Sozanská O.: Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha, Portál , 2002.

 • Urbaníková I., Čaučíková Z.: Dimenzie dobrovoľníka/Dobrovoľník a deti. Bratislava, eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, 2002.

 • Vajdová K., Mimovládne neziskové organizácie a dobrovoľníctvo. In: Kollár M., Mesežnikov G.: Slovensko 2004, Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky, 2005.

 • Woleková H. - Petrášová A. - Toepler S. - Salamon M.L., Neziskový sektor na Slovensku – ekonomická analýza, Bratislava, SPACE, 2000.

 • Woleková H., Baťová K., Salamon M.L., Sokolowski S.W., Dobrovoľníctvo vo svetle výskumu, Bratislava, SPACE, 2002.

 • YMCA Slovensko, Agentúra AKO: Dobrovoľníctvo ako konkurenčná výhoda uchádzača o zamestnanie v cieľovej skupine personalistov a znalosť dobrovoľníckych organizácií. Bratislava, YMCA Slovensko, 2004.

BAKALÁRSKE PRÁCE Z OBLASTI DOBROVOĽNÍCTVA NA PF UMB

 • JONIAKOVÁ, J.: Prínos dobrovoľníckej činnosti v Klube Pathfinder – Prieskumník z pohľadu dobrovoľníkov. Banská Bystrica : PF UMB, 2007. Vedúca práce: Alžbeta Brozmanová Gregorová.

 • KARASOVÁ, J.: Práca s dobrovoľníkmi v občianskom združení Klub prieskumník – Pathfinder Banská Bystrica : PF UMB, 2006. Vedúca práce: Alžbeta Brozmanová Gregorová.

 • KYKLOŠOVÁ, M.: Dobrovoľníctvo v OZ Návrat, Centrum Žilina ako spôsob trávenia voľného času. Banská Bystrica : PF UMB, 2007. Vedúca práce: Alžbeta Brozmanová Gregorová.

 • MACKOVÁ, Z.: Systém vedenia a vzdelávania dobrovoľníkov v občianskom združení Návrat. Banská Bystrica : PF UMB, 2006. Vedúca práce: Alžbeta Brozmanová Gregorová.

 • PAĽOVOVÁ, J.: Práca dobrovoľníkov v programe JEV – Jezuistskí dobrovoľníci. Banská Bystrica : PF UMB, 2007. Vedúca práce: Alžbeta Brozmanová Gregorová.

 • PETRINCOVÁ, V.: Mládežnícka skupina ako forma participácie mládeže na komunitnom rozvoji. Banská Bystrica : PF UMB, 2005. Vedúca práce: Alžbeta Gregorová.

 • SUŠIENKOVÁ, K.: Práca s dobrovoľníkmi v nadácii Krajina harmónie. Banská Bystrica : PF UMB, 2006. Vedúca práce: Alžbeta Brozmanová Gregorová.

Stránku prevádzkuje
www.Cardo.Eu
Najbližšie akcie Všetky
Cal Arrow Left December Cal Arrow Right
2021
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Novinky e-mailom
Partneri